בס״ד
JewishLyrics.com is a place to view and share Jewish Lyrics for Jewish songs in one convenient place on the web. Feel free to "snoop around", comment, or request Jewish Lyrics.

Image and video hosting by TinyPic
For advertising opportunities, please email advertise@jewishlyrics.com

Tuesday, December 6, 2016

Neshoma - Shloime Gertner
Mincha

השיבנו ה’ אליך ונשובה
חדש ימינו כקדם

נשמה ווי ביסט דו
נשמה איך ווארט אזוי לאנג אויף דיר
נשמה קום צו מיר
אוי נשמה

נשמה ווי ביסט דו
פארבלאנדזש׳ט ווער ווייסט ווי
נשמה קום צו מיר
אוי נשמה

השיבנו ה’ אליך ונשובה
חדש ימינו כקדם

יעדער יוד ווען ער שפירט
אז ער איז מיד זינגט דעם ליד

די וואלקענעס וויינען מיט מיר
איר טונקעלקייט שפיגעלט מיין הארץ
 די מקום המקדש אזוי ליידיג
אזוי וויסט א הייליג פלאץ
באשעפער למענך עשה
די אלטע טעג ווי ניי
חדש ימינו כקדם
Neshoma
Ameilim - Shloime Gertner
Mincha
אם בחקתי תלכו
שתהיו עמלים בתורה
ואת מצותי תשמרו
ועשיתם אותם

שתהיו עמלים בתורה הקדושה
תורה לשמה
Ameilim
Mimkomcha - Shloime Gertner
Mincha
ממקומך מלכנו תופיע
ותמלוך עלינו
כי מחכים אנחנו לך

מתי תמלוך בציון
בקרוב בימינו לעולם ועד

תשכון תתגדל ותתקדש
בתוך ירושלים עירך
לדור ודור ולנצח נצחים

ועינינו תראינה מלכותך
כדבר האמור בשירי עוזך
על ידי דוד משיח צדקך

ימלוך ה’ לעולם
 אלקיך ציון לדר ודר
הללוקה
Mimkomcha
Metziut Shlema - Shloime Gertner
Mincha
ראויה השמחה
כאשר יש מציאות שלימה
ואין לך מציאות יותר שלימה
מנישואי חתן וכלה

לכה דוד לקראת כלה
פני שבת נקבלה

בואי בשלום עטרת בעלה
גם בשמחה ובצהלה
תוך אמוני עם סגולה
בואי כלה
Metziut Shlema
Shir Chadash - Shloime Gertner
Mincha
כן ה’ אלקינו ואלקי אבותינו
יגיענו למועדים ולרגלים אחרים
הבאים לקראתנו לשלום
שמחים בבנין עירך בעבודתך

ונודה לך שיר חדש
על גאולתנו ועל פדות נפשנו

Shir Chadash
Kayem - Shloime Gertner
Mincha
קיים את הילד הזה
לאביו ולאמו
ויקרא שמו בישראל

אברהם יצחק ויעקב
משה אהרן יוסף ודוד
Kayem
Lishmoa - Shloime Gertner
Mincha
ואתה ברחמיך הרבים
ובחסדך הגדולים
תמחול ותסלח ותכפר לנו
ולכל עמך בית ישראל

ותקשיב אזניך לשמוע
בקול תפילת עבדיך המתחננים
ותקשיב אזניך לשמוע
בקול תפילת עבדיך המתחננים אליך

Lishmoa
Kadish - Shloime Gertner
Mincha
ומקבלין דין מן דין ואמרין קדיש
קדיש בשמי מרומא
עילאה בית שכינתה

קדיש על ארעא עובד גבורתה
קדיש לעלם ולעלמי עלמיא
ה' צבקות מליא כל ארעא

קדיש געהייליגט איבעראהל
קדיש לעלם אויף אלעמאהל
קדיש ווי מ׳גייט ביסטו דא
ה׳ צבקות מליא כל ארעא
Kadish
Hayom T'amtzenu - Shloime Gertner
Mincha
כהיום הזה
 תביאנו ששים ושמחים
 בבנין שלם

היום תאמצנו
היום תברכנו
הים תדרשנו לטובה

היום תאמצנו
היום תגדלנו
היום תשמע שוועתנו
היום תשמע תפילתנו

ואתם הדבקים בה׳ אלקיכם
 חיים כולכם היום
Hayom T'amtzenu
Mincha - Shloime Gertner
Mincha
די הייליגע בעל שם הקדוש
האט אמאהל געזאגט
אז א איד וואס ארבעט שווער אין מסחר
געיאגט אזוי פארפלאגט

אין ס׳קומט פארנאכט
ער געבט א שריי - מנחה! אוי ווי ס׳שפעט
ווי דאס געשריי עס שפאלט די הימלען
דער באשעפער זעהט

ביז ווי לאנג קען מען דאווענען מנחה
ביז ווי לאנג קען מען דאווענען מנחה
ביז ווי לאנג קען מען דאווענען מנחה
אוי אוי מנחה

מיין אידעלע געדענק
די צייט איז שוין זייער ענג
די בורא שטייט און ווארט
 די טויערען איז נאך נישט פארשפארט
ניין מיין קינד, קום דאווענען מנחה

ויצא יצחק לשוח בשדה
ויצא יצחק לשוח בשדה
ויצא, ויצא, ויצא
 קום דאווענען מנחה
Mincha
Shir Ushvocho - Shloime Gertner
Mincha
שיר ושבחה הלל וזמרה
 הבוחר בשירי זמרה
 ישתבח שמך לעד מלכנו
Shir Ushvocho
Baal Habayis - Shloime Gertner
Mincha
הרחמן הוא ישלח לנו
את אליהו הנביא זכור לטוב
ויבשר לנו בשורות טובות
ישועות ונחמות

יהי רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה
יהי רצון ולא יכלם בעל הבית לעולם הבא
ויצלח מאוד בכל נכסיו מעתה ועד עולם
כמו שנתברכו אבותינו אברהם יצחק ויעקב
כן יברך אותנו כולנו יחד בברכה שלימה אמן
Baal Habayis
Brocho Merubah - Shloime Gertner
Mincha
הרחמן הוא ישלח לנו
 ברכה מרובה בבית הזה
 ועל שולחן זה שאכלנו עליו
Brocho Merubah
Shelo Asani Goy - Shloime Gertner
Mincha
ברוך אתה ה׳
 אלוקינו מלך העולם
 שלא עשני גוי

איז פארדעם
 איז פארדעם
 עבדו את ה׳ בשמחה
 בואו לפניו ברננה
Shelo Asani Goy

Wednesday, November 30, 2016

Kol Yemei Chayai - Benny Friedman
Fill the World With Light

פותח את העיניים
אני רואה עולם חדש
ושיר על השפתיים
חיים שמתוקים מדבש
בכל מה שקורה לי
אני רואה את הברכה
תמיד רוצה, תמיד מוצא שמחה

כל ימי חיי
להכיר בטובה ולשיר לה׳ אלוקי

ביום שמתחדש לי
מודה אני על נשמה
כי זה הזמן שיש לי
בסך הכל הוא מתנה
רוצה רק לשמח
את העולם שמסביב
להיות כמו הטוב והמיטיב

כל ימי חיי
להכיר בטובה ולשיר לה׳ אלוקי
ושבתי בבית ה׳ לאורך ימים
Kol Yemei Chayai
Mehaira - Benny Friedman
Fill the World With Light

מהרה ה' אלקינו

 ישמע בערי יהודה
 ובחוצות ירושלים

 קול ששון וקול שמחה
קול חתן וקול כלה
קול מצהלות חתנים מחופתם
ונערים ממשתה נגינתם
Meheira
Al Yishalel - Benny Friedman
Fill the World With Light


 אל יתהלל חכם בחכמתו הגבור בגבורתו
 אל יתהלל עשיר בעשרו

כי אם בזאת יתהלל המתהלל
 כי אני ה׳, עשה חסד וצדקה בארץ
Al Yishalel
B'sefer Chaim - Benny Friedman
Fill the World With Light

בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה
 נזכר ונכתב לפניך
 אנחנו וכל עמך בית ישראל
לחיים טובים וארוכים ולשלום
B'sefer Chaim
Es Tzemach Dovid - Benny Friedman
Fill the World With Light
את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח

וקרנו תרום בישועתך

כי לישועתך קוינו כל היום

א יעדער טאג, א גאנצין טאג
פאר דיין ישועה ווארט׳ן מיר

ומצפים לישועה
Es Tzemach Dovid
Laasoik - Benny Friedman
Fill the World With Light
והיו הדברים האלה
 אשר אנכי מצוך היום
 על לבבך
 ושננתם לבניך
 ודברת בם

 אשר קדשנו במצותיו וצונו
 לעסוק בדברי תורה
La'asok
Meloich - Benny Friedman
Fill the World With Light


מלוך על כל העולם כולו בכבודך
והנשא על כל הארץ ביקרך
והופע בהדר גאון עוזך
על כל יושבי תבל ארצך

וידע כל פעול כי אתה פעלתו
ויבין כל יצור כי אתה יצרתו
ויאמר כל אשר נשמה באפו
ה' אלוקי ישראל מלך

ומלכותו בכל משלה
Kulam Sharim - Benny Friedman
Fill the World With Light

שמחה כזו גדולה
הלב אומר תודה
על כל מה שנתת שנה ועוד שנה

תפילה מתוך תקווה
דמעה של נחמה
שהחיינו וקיימנו מתוך שמחה

ברכות כולם אומרים
למלך העולם
שירו מתוך הנשמה

(Chorus:)
וכולם נותנים ידיים
וכולם שרים שרים
ועכשיו עושים לחיים
ועכשיו כולם רוקדים

אדם לא שר שירה
אלא מתוך שמחה
כשרוקדים כשמנגנים הנשמה שלימה

מה טוב ומה נעים
כשכולם באים
כאיש אחד בלב אחד כולנו חברים

מודים ומברכים
לבורא כל עולמים
שרים רוקדים ומנגנים

(Chorus:)
Kulam Sharim
Fill the World With Light (Or) - Benny Friedman
Fill the World With Light

ברכנו אבינו כולנו כאחד
I see smiles

ברכנו אבינו כולנו כאחד
Blessings in my life
There’s a joy you just can’t hide when family’s by your side
Hashem Elokeinu I want to thank You, I know it’s all from You

ברכנו אבינו כולנו כאחד
I see smiles

ברכנו אבינו כולנו כאחד
Blessings in my life
There’s a joy you just can’t hide when friends are by your side
Hashem Elokeinu I got to thank You, I owe it all to You

וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום
Give us life, give us peace, fill the world with light
המברך את עמו בשלום

ברכנו אבינו כולנו כאחד
I see smiles

ברכנו אבינו כולנו כאחד
Blessings in my life
There’s a joy you just can’t hide when family’s by your side
Hashem Elokeinu I want to tell You, I know it’s all from You

ברכנו אבינו כולנו כאחד
See them smile
The laughter we need it, hearts can feel it, friends are made for life
There’s a joy and holy pride when friends are by your side
Hashem Elokeinu I got to thank You, I know it’s all from You

וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום
Give us life, give us peace, (Give us hope, give us strengh)
Fill the world with light

המברך את עמו בשלום

Light
Reb Yehoshua Omer - Benny Friedman
Fill the World With Light

והעיקר שיחליט לעבוד במרץ ובבטחון חזק, אזכיר על הציון 

הוא אבינו
אונזער טאטע וועט העלפון זיכער

הוא מלכנו
אונזער קעניג איז גרעסער פון וועלט

אלוקנו
דער באשעפער וועט העלפון זיכער

מושיענו, יושיענו
דער באשעפער פירט דאך די וועלט

מתוך מרץ וביטחון חזק
ר׳ יהושע אומר
מתוך מרץ וביטחון חזק
ישועות פועל

במרץ - with alacrity, ובבטחון חזק - And with tremendous faith and trust

Hustle, you’ve got to hustle, Yossel
Hustle Yossel, move a muscle!
!ויבשר טוב

These are the magic words for success or failure in life


Reb Yehoshua Omer
Ashira Lashem - Benny Friedman
Fill the World With Light

ואני בחסדך בטחתי
יגל לבי בישועתך
אשירה לה’ כי גמל עלי
Ashira Lashem
Al Tishlach Yadcha - Benny Friedman
Fill the World With Light

לפנות בוקר התעורר מוקדם
איש של חסד איש רחמן
איש מלא באהבה כל כולו

העמיס את חמורו
וחשב על אדונו
והפקודה לעלות להר עם בנו יחידו

הגיעו למקום, שמחה בליבם
לקיים בקשת בוראם
האב הגביה את ידו - הוא נרעד

משתקפות בסכין ראה עיני בנו
וצאצאיו, דורות
פתאום מן השמים דמעות נפלו ונשמע קול

אברהם, אברהם
אל תביא שום צער על בנך
אל תשלח ידך
כי עכשיו אני יודע
שאתה בן יחיד אהוב שלי

אברהם, אברהם
אברך העם שיבא מבנך
לא, אל תשלח ידך
כי העולם כולו יודע
שאתה בן יחיד אהוב שלי לעולם

הזמן עבר, הברכה התגשמה
כוכבים בכל מקום ותקופה
וכחול הים סופגים גלים מתנפצים

משתקפות בסכין ראו המון קורבנות
עיניהם של האבות
שמע ישראל בפיהם, אך גם בכי בקולם

אבא, אבא
אל תביא שום צער על בניך
אל תשלח ידך
כי העולם כולו יודע
שאנחנו בנים יחידים אהובים שלך

אבא, אבא
זכור ברית אבות למען בניך
לא, אל תשלח ידך
כי העולם כולו יודע

שאנחנו בנים יחידים אהובים שלך לעולם
Al Tishlach Yadcha
Ivri Anochi (I'm a Jew and I'm Proud) - Benny Friedman
Fill the World With Light

רבות עבר העם הזה בדרך
ואני הולך עם ראש למעלה
כל אחד הוא בן או בת של מלך

כך היה וככה זה גם הלאה
יהודי עם נשמה בוערת
בכל מקום, ובכל ארץ

לא רוצה שיהיה אחרת
יהודי אני
זה משהוא נצחי

(Chorus:)
בני אברהם יצחק ויעקב
בני שרה רבקה רחל ולאה
עברי אנכי ואת ה’ אלקי השמים אני ירא

A little bit of history I’ve been through
Ask me where I’m from, and I will tell you
I’m a Jew and every Jew’s a proud Jew
Not just me, my sisters and my brothers

Never be ashamed to be a proud Jew
It’s not what you’ve done, it’s how He made you
So sing this song and spread the pride around you
Yehudi Ani, eternally!

(Chorus:)

I’m a Jew and I’m proud
And I’ll sing it out loud
‘Cuz forever and ever
That’s what I’ll be

I’m a Jew and I’m proud
And without a doubt

Hashem is always watching over me

(Chorus:)

Ivri Anochi (I'm a Jew and I'm Proud)

Tuesday, November 15, 2016

Kulam Sharim - Benny Friedman
Single

(By request)

שמחה כזו גדולה
הלב אומר תודה
על כל מה שנתת שנה ועוד שנה

תפילה מתוך תקווה
דמעה של נחמה
שהחיינו וקיימנו מתוך שמחה

ברכות כולם אומרים
למלך העולם
שירו מתוך הנשמה

(Chorus:)
וכולם נותנים ידיים
וכולם שרים שרים
ועכשיו עושים לחיים
ועכשיו כולם רוקדים

אדם לא שר שירה
אלא מתוך שמחה
כשרוקדים כשמנגנים הנשמה שלימה

מה טוב ומה נעים
כשכולם באים
כאיש אחד בלב אחד כולנו חברים

מודים ומברכים
לבורא כל עולמים
שרים רוקדים ומנגנים

(Chorus:)

Sunday, July 31, 2016

Ma'ariv Arovim - Eitan Freilich
Am Yisrael Chai
,קל חי וקים
,תמיד ימלוך עלינו
.לעולם ועד
.ברוך אתה ה’, המעריב ערבים
http://www.efevents.co.uk
Mimizrach Shemesh- Eitan Freilich
Am Yisrael Chai
,‘הללו עבדי ה
.‘הללו את שם ה
,יהי שם ה’ מברך
.מעתה ועד עולם
,ממזרח שמש עד מבואו
.‘מהלל שם ה
Vehayu Limshisa - Eitan Freilich
Am Yisrael Chai
,והיו למשסה שאסיך
,ורחקו כל מבלעיך
,ישיש עליך אלוקיך
.כמשוש חתן על כלה
Halayla - Eitan Freilich
Am Yisrael Chai
,שמח תשמח
,רעים האהובים
כשמחך יצירך
.בגן עדן מקדם
נשמח כאן כולנו הלילה
נרקוד ביחד כל הלילה
כי לנו, שלנו הלילה
כעם אחד הלילה
עם כל הלב הלילה
http://www.efevents.co.uk
Eliyahu - Eitan Freilich
Am Yisrael Chai
,איש תשבי על שמו נקרא
,תצליחנו על ידו בתורה
,תשמיענו מפיו בשורה טובה במהרה
.תוציאנו מאפלה לאורה
,אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי
במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד
http://www.efevents.co.uk
Am Yisrael Chai - Eitan Freilich
Am Yisrael Chai
,לפעמים קשה, צריך נחמה
,מתפשט הפחד, ממלא ת'נשמה
,לא קל להתמודד ונראה שאין מוצא
…מחפש כתף לתמיכה
(Chorus:)
(פתאום משב תקווה, (עם שכולו אחים
,יש בי עוצמה של עם
(מאחיי באה החוזקה, (כולנו ערבים
:אוחז את ידם ושר
עם ישראל חי
,מרים את שתי ידיי
!מסתכל קדימה – ייאוש חלאס ודי
:כולנו אחים, ואתכם אני ודאי
!עם ישראל חי
,בחדשות נשמעים איומים
,ארץ קטנה מוקפת באויבים
,רבים בלי פרנסה
?מה יביא יום המחר
 ...מרגיש אבוד ולבד

(Chorus:)
http://www.efevents.co.uk
Hamalach - Eitan Freilich
Am Yisrael Chai
המלאך הגאל אתי מכל רע
יברך את הנערים
ויקרא בהם שמי
ושם אבתי אברהם ויצחק
וידגו לרב בקרב הארץ

Usegaleh - Eitan Freilich
Am Yisrael Chai
אנא ה’ שלח לנו מיד
את אליהו הנביא עבדך
 ותגלה את מלך המשיח
ותמליך אותו על עם ישראל
ועל כל העולם כלו
Etz Chayim - Eitan Freilich
Am Yisrael Chai


בעבור דוד עבדך
אל תשב פני משיחך
כי לקח טוב נתתי לכם
תורתי אל תעזבו
 עץ חיים היא
 למחזיקים בה
ותמכיה מאשר


Ko Omar - Eitan Freilich
Am Yisrael Chai


:'כה אמר ה
 זכרתי לך חסד נעוריך
אהבת כלולתיך

 לכתך אחרי במדבר
בארץ לא זרועה

Shared Hearts - Rogers Park
The Maggid

Alone, I was cast to the side,
With nothing to hide, only me.

Didn’t fight, only rest while I gave it my best,
And walked with a disagree.


So I started off young,
I started to run,
To places I thought you would find me,

But no you never did find you only did hide,
The places I thought I would one day climb. 


But now we’re here on the inside,
You gave me the tools that would help me climb,
Higher than my original days,
You've seen the best best of my ways.


So you taught me to fly not just getting by,
You’ve seen what I can be,

Now I’m out on my own,
Never alone, like a seed that was once a stone.


So I started to breath,
You gave me my needs,
You gave me the thoughts that I would succeed. 


You dreamed me your dream of possibilities,
You’ve shared your heart with me. (3)


So you taught me to fly not just getting by,
You’ve seen what I can be,


Now I’m out on my own,
Never alone, like a seed that was once a stone. (3)


You’ve included me to be the very best that I can be,
And nobody can tell me otherwise.

The red is green it’s good to go,
I’ve got my whole life to show,
And now I know what to utilize.


Now I’m out on my own,
Never alone, like a seed that was once a stone. (4)


Well you’ve shared your heart with me,
And you’ve showed me all the wonder,
Of possibility.


http://www.rogersparkband.com
Pushka (A Tribute To Moshe Yess) - Rogers Park
The Maggid

Put another nickel in
Drop it in that box of tin
Charity at home begins
With a Pushka, Pushka, Pushka

Ten ol' pennies make a dime
Before you pray is the best time
You can watch your money climb
With a Puska, Pushka, Pushka

Money, G-d gives us money
But there is something you should not forget
The more you give the more you get.

Someone not as rich as you
Needs a helping hand or two
You can be a better Jew
With a Pushka, Pushka, Pushka

So give it when you wake and rest
Give it when you can, your best!
May you and all your home be blessed
With a Pushka, Pushka, Pushka

Give a little, give a little, give a little bit of
Give a nickel or a dime.
Give a little give a little I said
Watch that money climb! (2)


And when it drops
And you hear it “klap”
You my friend are doing
Yes, you my friend are doing
You my friend are doing fine.

http://www.rogersparkband.com
Shira - Rogers Park
The Maggid

I’m leaving this land tonight,
I’m taking my children my family and my wife.

I’m leaving this land tonight,
I’m taking my children my family and my wife.


So children children pack your bags,
And grab that fruit off from the stand and know,
It’ll all be good.

So children children pack your bags,
And grab that fruit off from the stand and know,
We’re leaving Egypt!


Oh Shira LaHashem Shir Chaddash.
Oh Shira LaHashem Shir Chaddash.


So Pharaoh Pharaoh watch your back, 
I got ten ol’ tricks inside this staff
And its time for us to go, so listen well.

So Pharaoh Pharaoh watch your back,
I got ten ol’ tricks inside this staff
And I ain’t afraid to use ’em save the Jews ‘em and then we go home.


See there once was a time where I lay down these lines
And sang this song to You.


I’m taking all, young and small,
Bread on my back no looking back,
And with all His might we’ll leave this land tonight.


Go gather the Jews and celebrate with You.
Go gather the Jews and celebrate with You.


My brother Aaron said to me,
Why do we run why do we flea,
Let’s leave this land when it’s good for we.


So grab your tambourine and sing,
Songs of praises to the king,
Who split the waters as you passed ‘em by. (2)


See there once was a time where I lay down these lines
And sang this song to You.


I’m leaving this land tonight,
I’m taking my children my family and my wife.

I’m leaving this land tonight,
I’m taking my
children my family and my wife.

Go gather the Jews and celebrate with You. (4)

http://www.rogersparkband.com
The Holy One - Rogers Park
The Maggid

When I was just a little boy,
My mama said go to the store,
Go to the store and pick me up some potatoes.
Well I said to the bagger,
No need to be flattered,
If it’s money that you want then it’s money you get,
But there ain’t nobody but the Holy One.


The Holy One. (4)

So on my way out of town I passed the saloon,
And I better act fast cuz it’s Mincha time soon,
So I followed my steps forward, foot by foot.

And I said “Listen here you rowdy bunch,
If you’re tall like a tree or short like a stump,
There ain’t nobody but the Holy One. 


The Holy One. (4)

Well the market goes up and the a market goes down,
From the pirate in the ship and the beggar in the town,
There ain’t nobody but the Holy One. 


So pick up your cup it’s time to jump up,
And you better act fast cuz supplies they don’t last,
No there ain’t nobody but the Holy One.


The Holy One. (4)

Nyet Nyet Nikavo Krome Boga Adnavo.

The Holy One. (4)

When I was just a little boy,
My mama said go to the store,
Go to the store and pick me up some potatoes.
Well I said to the bagger,
No need to be flattered,
If it’s money that you want then it’s money you get,
But there ain’t nobody but the Holy One.

http://www.rogersparkband.com
The Fisherman (From Vitebsk) - Rogers Park
The Maggid

Work my meal seven days a week
I feed four fish but the birds they never keep
But I'll keep on working, no I'll never sleep
If you wait right here, right next to me

The waves they crash like clockwork under me
The pitter-patter the music of the sea
My net's never empty, my net's never full
If you wait right here, right next to me

My lips too big to learn from book or song
The river “Dvina” will support my Torah talks
The Friday fish you get for free
But don't try and share your deeds with me
I'm a simple man bringing heaven in
I'll never worry, you're always in reach
I'm a simple man bringing heaven in

I'm honest and I trust that you will find
I'll pay back all and seek out all in kind
If I need to go from town to town
If I need to go until you're found
I'll pay back all
I'll pay back all that's left

I'll never worry
You're always in reach
I'm a simple man
I'm bringing heaven in (3)

I'm a simple servant bringing heaven in

http://www.rogersparkband.com
Sukkah's Falling - Rogers Park
The Maggid

I've just seen a face,
With all its beard hairs in its place,
A kind rabbi comes right up to me,
Says, “A Synagogue is where a Jew should be”.

Oy vey vey La-di-da

Chicken soup each Friday night,
The Matzah Balls oh what a sight,
now its time we head outside,
Sukkos time we eat it in a hut.

Oy vey vey La-di-da

Fallin' the Sukkah's falling
But the Rabbis calling me back again (2)

S'chach bamboo right in my soup,
While I'm waiting for my cholent stew,
It's cold out here, I'll persevere,
My indoor meals are never quite like this.

Oy vey vey La-di-da

Fallin' the Sukkah's falling
But the Rabbis calling me back again (2)

See, I've learned a few old things,
No matter what the weather brings,
The Sukkah's just the place for me,
There's nowhere else I'd rather be tonight.

Oy vey vey La-di-da

Fallin' the Sukkah's falling
But the Rabbis calling me back again (6)

http://www.rogersparkband.com
The Maggid - Rogers Park
The Maggid

Jumped inside said wagoneer,
Where can you take me far from here?
He said “Two towns in front of us,
There’s a visitor whom many trust,
Man of wisdom keen advice the Maggid,
Oh don’t cross him twice,
Just listen and He’ll brighten up your day.”


(Chorus:)
Travel where it’s good,
Travel where you should,
Travel where you can be found.

Travel where it’s good,
Travel where you should,
Please take me to my Rebbe’s town.


Mr. Mr. wagon driver share a thought,
Oh wisdom rider, something from this Maggid,
Something that I never did. 

“Well towns and trains I've come to cross,
Just know they’re all not worth the cost,
When placed next to our Torah true,
The Mitzvos that we love and do,
Acts of goodness and acts of love,
Fear no one but the One above,
And know just know that you’re never alone,
And let it yes let it all swing by”.   


(Chorus:)

Driver driver share with me,
How did your wisdom come to be?
How are you to know all these secrets of old?
Well he smiled and he said it simply put,
“I’m the Maggid and I'll teach a man to…


(Chorus:) (3)

http://www.rogersparkband.com
Moshiach - Rogers Park
The Maggid


(Chorus:)
We want Moshiach now
We want Moshiach now
We want Moshiach now
We don't want to wait

If we believe with our hearts
And work with our hands
We can all bring Moshiach, together


Am Yisroel have no fear
Moshiach will be here this year

Have you read the papers
Have you seen the news
They say Moshiach is coming
He's coming real soon

Ooooh

The bullets have been broken
They lay on the shelves
The cannons are closed
They keep to themselves
From Army to Peace Corps
The military men have gone from aiming and maiming
To helping instead!!

(Chorus:)

Can this really be can he really be brought?
Maybe this is all just a dream in my heart
Now it's up to you I've done all I can
With your work the lion and the lamb

Ooooh

Am Yisroel have no fear
Moshiach will be here this year

Ooooh

(Chorus:)
Golden Crown - Rogers Park
The Maggid

Come my Love, to a place where I will find,
Come my Love, where the Garden sets our mind.

On the Horizon where your eyes met mine,
You honor me with your Golden Crowns.
On the Horizon where your eyes met mine,
You honor me with your Golden Crowns.


I am not a prophet nor of prophet’s blood,
Still you welcome me, an honest earnings day.
You’ve opened all your inner doors,
That I may walk along with and secure.


On the horizon with your eyes in mine,
You honor me with your Golden Crown.
On the horizon with your eyes in mine,
You honor me with your Golden Crown. 


And I have given all I can, 
Like water is to water, beast is brought to land.
You’ve filled me like I’ve never known,
As if I never stood to fight alone.


On the horizon with your eyes in mine,
You honor me with your Golden Crown.
On the horizon with your eyes in mine,
You honor me with your Golden Crown. 


And when you speak your kindly words,
You lift me up inside into your world.
And why was I the gifted one,
A tree that plants and grows with no help from the sun.


On the horizon with your eyes in mine,
You honor me with your Golden Crown. (2)
On the horizon and our heart is one,
You honor me like your only son.
On the horizon and our heart is one,
I”ll honor you with this Golden Sound.


http://www.rogersparkband.com
Kingdom Kid (Gibbor K'ari) - Rogers Park
The Maggid

Hey! I think it’s time we show the world my strength,
Strength stronger then it used to be.
Hey! I think it’s time we gave the world a choice,
Choice that not it used to be.

Cuz I’ll be in the rhyme,
I”ll take and give what’s mine,
But who said that angels need wings?
And who said with out wings you can’t fly?

(Chorus:) 
Now I’m stronger than the lions,
And stronger than the kings,
Stronger than I used to be,
And strong is all I’ll be.
Yes I’m stronger than the lions,
And stronger than the kings,
Stronger than I used to be, Gibbor K’ari.

Now the world is right,
And things are going fine,
The castle I sit up on is higher than cloud nine.
I’ve proved that angles don’t need wings,
I’ve proved without wings,
You can fly, you can fly, you can fly.

(Chorus:) 

But an angel has come and broke my throne,
The world is lost it’s people are alone.
I said father won’t you help me,
I’ve suffered enough?

No my dear son, not all fights can be won.
I said no I’ll stay here and fight my own fight,
I’ll stay here and fight my own fight.

Now I’m stronger than the lions,
And stronger than the kings,
Stronger than I used to be,
And strong is all I’ll be. (4)

http://www.rogersparkband.com
I Believe In You - Rogers Park
The Maggid

Go forth my son,
Be a light onto the nations,
And as this basket will carry you down the Nile,
I’ll be with you my child.

(Chorus:)
I believe in you (6), my son.

Now they may put you on a throne,
Just remember where you’re coming from, my son.
Take your courage take it far,
Though you cannot speak I still admire, your strength.
One day you’ll lead us out of exile,
One day you’ll be a messenger of the One above,
To change this world for a better one.

(Chorus:)

As these waters pass me by,
I don’t know where I don’t know why,
He’s chosen you to be the one to flip the sun. 
As these waters pass me by
I don’t know where I don’t know why
He’s sent you down in this crate
To go by Pharaohs gates.

(Chorus:)

My son from the river she drew,
My son from the river we chose you.

http://www.rogersparkband.com
Recalculate - Avraham Fried
Bring The House Down

The other day,
I lost my way,
Oy Hubb Ich Fhablondget!

I didn’t know
Right, left, straight ahead
Or turn around.

Suddenly,
A voice spoke to me,
It was music to my ears,

It opened my eyes
And calmed me down,
It was the sweetest word I’d heard.

The voice said to me:

(Chorus:)
Recalculate!
It’s never too late.
Recalculate!
There’s always a road
To bring you home again.
Recalculate!
No reason to wait.
Recalculate!
But you’ll need an address
For your GPS
To bring you home

Recalculate
Haliluhu - Avraham Fried
Bring The House Down
הללוהו בגבורותיו
,הללוהו כרב גדלו
הללוהו בתקע שופר
.הללוהו בנבל וכינור

הללוהו בתף ומחול
,הללוהו במנים ועגב
הללוהו בצלצלי שמע
.הללוהו בצלצלי תרועה

.כל הנשמה תהלל י-ה הללו-יה
Haliluhu
Hineni B'yodcho - Avraham Fried
Bring The House Down
,רבון העולמים ידעתי
,כי הנני בידך לבד
.כחמר ביד ביד היוצר

,ואם גם אתאמץ בעצות ותחבולות
,וכל יושבי תבל יעמדו לימיני להושיעני ולתמוך נפשי
,מבלעדי עזך ועזרתך
.אין עזרה וישועה
Hineni B'yodcho
V'anpoho - Avraham Fried
Bring The House Down
ואנפהא נהירין בנהירו עלאה
,ואתעטרת לתתא בעמא קדישא

 ,וכולהון מתעטרין בנשמתין חדתין

,כדין שירותא דצלותא לברכא לה בחדוה
.בנהירו דאנפין
V'anpoho
U'voisoi Hazman - Avraham Fried
Bring The House Down
ובאותו הזמן, לא יהא שם
 .לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות
 ולא יהא עסק כל העולם
.אלא לדעת את השם
U'voisoi Hazman
Sameach- Avraham Fried
Bring The House Down
,שמח תשמח רעים
זה ברכה לחתן וכלה
.שיצליחו בשמחה וטוב לב

 ,ברוך השם
,שיברך את שניהם
שיהיו שמחים
.בהצלחה כל ימיהם

 ,שמח תשמח רעים האהובים
.כשמחך יצירך בגן עדן מקדם
Sameach
Kshoshanoh - Avraham Fried
Bring The House Down
מים רבים
 לא יוכלו
,לכבות את האהבה
.ונהרות לא ישטפוה

 כשושנה בין החוחים
.כן רעיתי בין הבנות
כתפוח בעצי היער
כן דודי בין הבנים
Kshoshanoh
Playing With Fire - Avraham Fried
Bring The House Down

There’s a place in your heart deep within,
Known as the Koidesh Hakadashim,
There’s an altar there
With a heavenly fire burning,
That’s why we’re always yearning,
That's why we're all returning.

(Chorus:)
This fire takes you higher
If you let it burn,
Inspire your desire
To live and learn,
If you ignore it
And don’t absorb it brother,
You’re playin’ with fire
Your heavenly fire,
It’s there to take you higher
And higher
And higher
And higher

Playing with Fire
Kaparah - Avraham Fried
Bring The House Down
חיים ושבע,ישועה ונחמה
,שיזבא ורפואה
,גאולה סליחה כפרה
.רווח והצלה לנו
Kaparah
Shaarei D'mo'os - Avraham Fried
Bring The House Down
,יהי רצון מלפניך שומע קול בכיות
,שתשים דמעותינו בנאדך להיות
,ותצילנו מכל גזירות קשות אכזריות
.כי לך לבד עינינו תלויות

 .שערי דמעות לא ננעלו 

The gates of tears are never closed.

Shaarei D'mo'os
Tateh Only You (טאטע נאר דיר) - Avraham Fried
Bring The House Down
לא לידי מתנת בשר ודם
ולא לידי הלואתם
כי אם לידך המלאה
הפתוחה הקדושה והרחבה
שלא נבוש

אין לנו על מי להישען
אלא על אבינו שבשמים

טאטע נאר דיר
Tate Only You