בס״ד
JewishLyrics.com is a place to view and share Jewish Lyrics for Jewish songs in one convenient place on the web. Feel free to "snoop around", comment, or request Jewish Lyrics.

Image and video hosting by TinyPic
For advertising opportunities, please email advertise@jewishlyrics.com

Thursday, November 29, 2012

Kach Es Sheli - Avraham Fried
Keep Climbing

רבונו של עולם אני יודע
שבית המקדש השלישי
אינו בנוי מאבנים
הוא בנוי מדמעות

ואם כל מה שאתה צריך
רק עוד דמעה אחת
בבקשה קח את שלי
רבונו של עולם קח את שלי

און אויב באשעפער דו דארפסט נישט מער
ווי נאך איין טרער
טאטע די גלות איז שווער
באשעפער מיין תפילה הער
רבונו של עולם
נעם שוין מיין טרער

Thursday, October 18, 2012

Just One Shabbos - Mordechai Ben David
Just One Shabbos

(Submitted by: JewishStorytime.blogspot.com)

The western wall on Friday night
First time ever there
Strapped into his knapsack
With his long and curly hair
He stood there for a while
Then broke out with a smile
Emotions overwhelming joy with tears

The men were dancing there
Their hearts were filled of love
They sang such happy tunes
To thank the One above
For showing them the way
For giving them a day
To rest rejoice with peace of mind, to pray

(Chorus:)
Just one Shabbos and we'll all be free
Just one Shabbos come and join with me
Let's sing and dance to the sky
With our spirits so high
We will show them all it's true
Let them come and join us too

Rain - Eighth Day
Tracht Gut

(Submitted by: JewishStorytime.blogspot.com)

(Miracles approachin’...)

Wishes unspoken
Desires unknown
A child cries in the darkness of her own
She’s wishin’
She’s hopin’
Dreamin’ of a time just to feel a tear of joy

So take this blessing from me
As your miracle is born
And the answer to your prayer shines tonight
May the Heavens swing open
Let all your heart's desires
Rain down on you

I lift my hands above your head
Your miracles approachin’
Your tearful eyes never dry
Yet behold the sunshine
And soon dancin’ to happy news

Early to bed is early to rise
You’ve seen bad
Now you’re waitin’ for your prize
But you’re broken, you’re shattered
Life trembles below
And I know how you feel so alone

So take this blessing from me
As your miracle is born
And the answer to your prayer shines tonight

I lift my hands above your head
Miracles approachin’
Your tearful eyes never dry
Yet behold the sunshine
And soon we'll all be dancing to happy news

:יְבָרֶכְךָ יהוה וְיִשְׁמְרֶךָ
:יָאֵר יהוה פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ
:יִשָּׂא יהוה פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם
Never Take The Kids To A Store - Abie Rotenberg
Marvelous Midos Machine Volume III


I met my good friend Mr Katz yesterday
He looked all upset, so I started to say
Things can't be so bad, why are you so sad
You better tell me right away

I'd be just as happy as I was before
If only I'd listened and trusted you more
I ignored your advice, now I'm paying the price
I went with all of my kids TO A STORE!

You went to a store with your girls and your boys?
And it was a big store, a store filled with toys
But I warned you not, I know I forgot
Oy it was a day that I did not enjoy

I know just what happened don't tell me a thing
I know cause I took my kids there last spring
When you got to the store and walked through the door
All of your kinderlach started to SING

Eibishter - Tzlil V'zemer
Volume II


Feel the breeze, see the trees
Miracles every day
Fields of grain, drops of rain
What are they trying to say?

(Chorus:)
Eibishter oy Eibishter (x2)
Won’t You help us realize
The miracles that You do
You created every star
And put them all right where they are
You made Heaven, You made earth
And all of Your work is true

It’s not hard to understand
You created just for man
Please reveal your special plan
And bring us Moshiach

(Chorus:) 

Wednesday, October 17, 2012

Akiva - Avraham Fried
Yiddish Gems (Volume II)


אויפ'ן פעלד דארט אויפ'ן גרינעם
מיט די שאף אונטערן שטאט
שטייט עקיבא דער שיינער פאסטאך
 .און א תפלה זאגט צו ג-ט

ער איז ארעם אפגעריסן
 און ער ווייסט נישט קיין איין אות
און פון ווייטן גייט די טאכטער
 .פון זיין רייכן בעל הבית

דער בעל הבית איז א מיליאנער
וויל נישט זיין דעם פאסטָאך'ס קיין שווער
און די מיידל
 פיין און איידל
 .אויפ'ן הארצן אזוי שווער

און דער באשעפער הערט זיין געוויין
ער געפינט ביים מיידל חן
זי ווערט זיין כלה
ס'ווייסן אלע
 .דער טאטע וויל נישט וויסן, ניין

אינדרויסן, אין מיטן ווינטער
 עס איז גרויס די קעלט אזוי
אין א שטאל אונטערן שטאט דארט
 .וואוינט די פָּארל אויפ'ן שטרוי

נישטא וואס אנטאן, נישטא וואס עסן
,אפגעפרוירן פיס און הענט
און ביים טאטן אין דער פאלאץ
 .גאלד און זילבער אויף די ווענט

ווערט געבוירן אויך א קינד
בלאזט אויף אים דער קאלטער ווינט
און עקיבא
אין דער סביבה
.ארבעט שווער און שוואך פארדינט

:שרייט זיין פרוי צו אים מיט שרעק
עקיבא ווארף עס אלץ אוועק"
טו מיך הערן
תורה לערן
".אין ישיבה פאר אוועק

ליגט א שטיין דארט לעבן ברונעם
,טוט דאס וואסער אויף עם גיין
טראפט דאס וואסער טראפ נאך טראפנס
.און עס מאכט א לאך אין שטיין

ווייכע וואסער קאן זיך מאכן
לעכער אין א הארטן שטיין
קוקט עקיבא און נעמט טראכטן
.אז דאס מיינט מען מיר אליין

ווייכע וואסער שניידט דעם שטיין
און מיין הארץ איז פלייש נישט מיין
וועלן הארטע
 רייד פון תורה
 .קענען מאכן מיר פארשטיין

און עקיבא פארט אוועק
אין א ווייטער ווייטער וועג
אין ישיבה
א פרעמדע סביבה
 .נעמט ער לערנען נעכט און טעג

ס'גיין יארן און עקיבא
 זיצט און לערנט דורכאנאנד
"און זיין נאמען ''ר' עקיבא
 .הערט זיך שוין אין גאנצן לאנד

און א דורך איז צוועלף יארן
 דורכגעלאפן אזוי שנעל
און תלמידים צוועלף טויזנט
.שטייען גרייט צו זיין באפעל

ר' עקיבא האט זיך באקלערט
און אהיים צוריק זיך געקערט
קומט אין שטעטל
קוקט אין פענסטער
.און זיין הארץ צובראכן ווערט

זעט ער ארעמקייט גאר אן א ברעג
קינדער נאקעטע א שרעק
און זיין ווייבל
,ווי א טייבל
 .פרעמדע וועש וואשט נעכט און טעג

ר' עקיבא וויל אריינגיין
,זעט ער שטייט אן אלטער איד
און ער רעדט זיך צו זיין ווייבל
".אז עס איז קיין לעבן נישט"

ס'איז דיין מאן אן עם הארץ"
,וואס ער לאזט דיר דא אליין
צוועלף יארן שוין געווארן
".און ער קומט אלץ נישט צו גיין

זאגט די פרוי: "מיר ארט נישט גאר
אבי ער זיצט און לערנט נאר
עס זאל מיר הערן
זיך נישט אומקערן
".און לערנען דארטן נאך צוועלף יאר

ר' עקיבא האט עס דערהערט
און געזען זיין פרוי איז גערעכט
אין ישיבה
אין זיין סביבה
.האט ער זיך צוריק געקערט

און אדורך איז צוועלף יארן
און ר' עקיבא דאן
א ראש ישיבה איז געווארן
.פון פיר און צוואנציק טויזנט מאן

און ער קומט צוריק אין שטעטל
דער פאראד איז זייער גרויס
ס'לויפט די גאנצע שטאט אנטקעגן
.פוסט געלאזן וואו א הויז

און ביי אים פון יעדן זייט
די שענסטע אידן פון דער צייט
די תנאים
,און עילויים
 .אנגעטאן אין פּלוש און זייד

און מען פירט אים מיט א ליד
ווי א קעניג אין דער מיט
פון די זייטן
,שמשים רייטן
.צוגיין נאווענט לאזט מען נישט

און פון הינטן, פון די לעצטע
גייט דארט ר' עקיבא'ס פרוי
אפּגעלאזן, אפּגעריסן
.אויסגעדארט איז זי אזוי

רופט זיך אן צו איר א שכנה 
",אז עס פאסט אזוי נישט גיין"
זאגט די פרוי איר, "ביי צדיקים
 ".ווי מען גייט אזוי איז שיין

און זי האט באקלערט זיך דאן
אז עס וואלט געווען א פּלאן
גיין אנטקעגן
 און זיך פרעגן
 .וואו געפינט מען דא איר מאן

זי האט זיך א ריס געטאן
און ארויס פון אויבן אן
פארן רבי'ן
שטיין געבליבן
.און עס קלאפט א צאן אן צאן

און ווי זי האט דערזען זיין פּנים
ווי ער שמייכלט צו איר זיס
איבערראשט איז זי געפאלן
.אויף דער ערד פאר זיינע פיס

לויפן צו גלייך די שמשים
און מען טרייבט איר און מען יאגט
האט דער תנא זיי בארוהיגט
:און האט הויך אזוי געזאגט

,עס איז אמת און גענוי"
ווי דער הימל קלאר און בלוי
אז פאר מיין תורה
פאר אייער תורה
".דארף מען דאנקען אט די פרוי

,זי האט געהונגערט און געשמאכט"
פיר און צוואנציק יאר געווארט
איך דאנק דיר פאטער
וואס דו האסט מיר
".צו איר אהיים צוריק געבראכט

און ווי איר פאטער האט דערוואוסט זיך
אז א תנא איז נישט ווייט
איז ער געקומען און דערציילט אים
.פון זיין איידעם ווי ער ליידט

און עס האט אים ר' עקיבא
דאן דערציילט אז דאס איז ער
און געשענקט זיך אלע עוולות
.און צעקושט זיך מיט זיין שווער

און עס האט דער רייכער שווער
דאן געלאזט א טרער נאך א טרער
האלב פערמעגן
פאר זייערט וועגן
.אפגעשריבן גלייך האט ער

און אויפ'ן קאפ א קרוין פון גאלד
מיט ירושלים אויסגעמאלט
האט ר' עקיבא
זיין פרוי דער ליבער
.אנגעטאן און אפגעצאלט
Hang Up The Phone - Lipa
Single

(Submitted by: JewishStorytime.blogspot.com)

The family gets dizzy
The father seems so busy
My phone is going crazy
My hands are numb and frizzy
The gadgets make us lazy
We gotta take it easy

Whooo, can you hang up the phone

I didn’t see you in ages
It seems to me contagious
You’re going through some stages
The phone makes you outrageous
It locks you up in cages
Unlike our sages

Whooo, can you hang up the phone

All the hocus-pocus
Forever tries to choke us
It’s making such a ruckus
We can barely focus
Davening and driving
Eating working sleeping
Why keep on replying
To all the rings and beeping

Whooo, can you hang up the phone

אוי וואס פעלט פאר מיין פאטער
ער האט נישט א קאמפיוטער
היינט יעדער קליינער טוטער
אין נייע טויס זיך באדט ער
נישטא מער קיין מנוחה
ווי ווערט מען פון דעם פטור
אוי וויי געוואלד
לייג אראפ שוין דעם פאון
I am going to a wedding,
The entire hall is squawking
Everyone is phoning
To the wall I’m talking
My friend is with his Bluetooth
When together we are walking
Hey hello please can you hang up that phone

All the hocus-pocus
Forever tries to choke us
It’s making such a ruckus
We can barely focus
Davening, Davening and driving,
Eating, working, sleeping
Why keep on replying
To all the rings and beeping

Whooo, can you hang up the phone

Instead of searching Google,
I’m busy making Kugel
Instead of checking email

איך הייב מיין הענט צום הימל
איך דארף נישט דאס צו פייס בוק
כ'נוץ נאר א אלף-בית בוק
ליי ליי ליי ליי איך האב א כשר'ע טעלעפאן

איי-פאד איי-פאון איי-פעד
איי וואס קומט דאס אין מיין שטיבעל
כ'געדענק נאך ווען א איי האט געמיינט נאר איי מיט צוויבעל
איך געדענק נאך ווען בלעק בעריס פלעגט נישט וואקסן אין מאנהעטן
און נאר ווער ס'האט א העדאייק באנוצט זיך מיט טאבלעטן

Whooo, can you hang up the phone

Broken Hearts - Brooklyn
Eighth Day

(Submitted by: JewishStorytime.blogspot.com

He woke up on his last morning
Under a sky so blue
The battlefield stretches a mile
Cries echo through
From the shackles and the chains
He whispers his final song
He's talking to heaven when he cries
How long?! How long?!

Though the Leningrad search lights
May be far behind her
She's living with a secret
It's buried deep inside her
She pictures her children
And she tries to stay strong
She's talking to Heaven when she cries
How long? How long?!

(Chorus:) 
How long?! How long?! Ad Mosai, till when?!
When all the hearts are broken
How can You shatter a dream
When all the world is trembling
How can You shake anything
When all the songs have ended
Only Your song will sing better
You're the only One who can put a broken heart back together

It happens every morning
Sometime around six
The sun it starts shining
Playing all those tricks
With a paintbrush in your hand
And the canvas on the wall
We're talking to Heaven when we cry
How long?! How long?!

(Chorus:)
Memories
Composed by Abie Rotenberg

(Submitted by: JewishStorytime.blogspot.com)

I’m a very tired old and worn out man
And my eyes have long been blind
Most things that people, say to me
Just seem to slip my mind

Oh, but the suffering and painful times
That were in years long gone
Are still as clear upon my memory
As the numbers on my arm

What will become of all the memories
Are they to scatter with the dust in the breeze
Who will stand before the world
Knowing what to say
When the very last survivor
Fades away

When I hold my grandson close to me
And his fingers trace the pattern of my tears
He asks me Zaidy
Tell me why do you cry
What is it that you fear

Oh, and I tell him
There once was another child
Who smelled this sweet and felt this warm
But he was taken from before my eyes
And only I remained to mourn

What will become of all the memories
Are they to scatter with the dust in the breeze
And who will stand before a world
That now wishes to deny
How will they believe in someone
Who never heard the cries

There is little I can say or do
To make things change
Time has a way of passing by so fast
Like a fleeting shadow no one will recall
The faces of the past

What will become of all the memories
Are they to scatter with the dust in the breeze
Yet one thought gives me comfort
It’s all that I have left
For I know that G-d in heaven won’t forget
Yesh Tikvah - Benny Friedman
Yesh Tikvah

תסתכל פה ושם
מסביב לעולם
יש צרות, דאגות
החיוך נעלם
אך אל תראה רק שחור
כי גם זה יעבור
והכל יסתדר
כי ד' יעזור

(Chorus:)
יש תקוה
אם נשיר כולנו יחד
יש אמונה חזקה מכל הפחד
לא נפול, לא נרעד
כי אנחנו לא לבד
 יש לנו ד' אחד

היי, אחי
בוא איתי
שים ידך בידי
אל תדאג, אל תפחד
כי נצעד יד ביד
הקדוש ברוך הוא
את כולנו אוהב
עוד תראה שמחר
ייגמר הכאב
(Chorus:)

Wednesday, June 13, 2012

Manhattan 2.0 - All You Got
Eighth Day

Vu bist du gevehn, az der gelt iz gevehn?
Leben iz gevehn tziker zees
Haiynt bist du duh, kein gelt iz nisht duh
Lomer aleh nemehn ah tz’gis

Toda R’ Hirsh.
By My Side - All You Got
Eighth Day

Sometimes life’s like an ocean 
The sweetest quietest blue
Sometimes life’s like an ocean
Sailing with you 

Sometimes life’s like an ocean 
Raging like a fool
Sometimes life’s like an ocean 
When it’s drowning you

Rivers have come to surround me 
To cool me and bring me down
Rivers have come to surround me 
To turn my boat around.

(Chorus:)
That’s when I lift my eyes to the sky dreaming days gone by 
And I know you said that all I need is an honest try 
But in the dark of night in the lonely heights 
You give me the strength to keep up the fight
But I can’t move on I can’t live life without you by my side.

Sometimes life’s like an ocean 
With all that we’ve been through
Sometimes life’s like an ocean
Waves crashing on you.

(Chorus:)
Cheery Bim - All You Got
Eighth Day

I’ll stay with you through the joy and the sorrow
I’ll be with you today and tomorrow 
I’ll cry with you when you lose and you borrow
I’ll dance with you when you win and say bravo

Because one’s just one 
but together we’re number one!

(Chorus:) 
I say cheery
You say bum 
We say cheery beery bim bum bum.

I’ll cry with you through the saddest rubato
I’ll dance with you do the rhythm staccato
I’ll be with you through the joy and the sorrow
I’ll stay with you today and tomorrow

(Chorus:)

All together we’re number one!
The Rabbi's Son - All You Got
Eighth Day

I know you think I don’t belong here
With my blue jeans and my long hair 
But when I was just a little boy 
I would play here with my trains

When I was just a little boy
This whole synagogue knew my name

When the soldiers they took me away they said 
We need the young and strong
When the soldiers took me away
My father was singing this song, he sang:

(Chorus:)  
“V’af Al Pi She’choto Yisroel Hu”

So sing me the song just one more time
Maybe I’ll understand
Sing me the song just one more time
I want to know who I am

How can I know where I’m going
If I don’t know where I’m coming from
How can I know why I’m living
If I don’t know what he was dying for.

I know you think my life was not fair
As you wipe away another tear
But since I was just a little boy
I searched this whole world for this place

Since I was just a little boy
I never forgot his holy face
When the soldiers took me away they said
Everything was wrong
When the soldiers took me away
I never stopped singing this song, I sang:

(Chorus:) 
Money Room - All You Got
Eighth Day

The lights were on but it was dark 
Men in bow-ties lined up at the door 
The room was for rich men 
And I thought I’d never been there before

The room was a secret 
But we all knew what it was for 
The rich men of my town like Milton Kishenor

It’s just you and the Holy One
And a silver box
If you’ve got an extra penny you drop it in the box
If you need to feed your family
Take whatever you need from the money room

No one can ever know
If they’re a taker with a plight 
No one can ever know if they’re a giver in the night

'Cuz on the outside yeah they’re all the same
With their smiles cigars in those picture frames
And their fancy cars like Milton Kishenor

When I traveled back to my town
To see the room and just to know for sure
There was a line of suits and bow-ties 
And an old man sitting at the door

The old man was laughing 
Telling men from near and far 
The money room is the world we live in
Only you know who you are

It’s just you and the Holy One
And a silver box
If you’ve got an extra penny drop it in the box
But if you need to feed your family
Take whatever you need from the money room

No one can ever know
If you’re a taker with a plight 
No one can ever know
If you’re a giver in the night

'Cuz on the outside, yeah, we’re all the same 
With our smiles cigars and our picture frames
And our fancy cars like Milton Kishenor

Living in the money room.

Tuesday, June 12, 2012

All You Got - All You Got
Eighth Day

After one hundred and twenty five years
You go up to heaven you climb all those stairs
They won’t ask you were you wise like Solomon
They won’t ask you were you strong like Samson

They’ll ask just one question
And you’ll give just one answer
It’s the end of the game
And only one thing matters
They’ll say did you give it all you got

(Chorus:) 
Because in this life you only have what you got
So give it all you got
In this world we only have what we got 
So give it all you got

If you say it’s easy I’ll say its not
You gotta give it all you got

If you say it’s not for you I’ll say it’s your lot
You gotta give it all you got

If you say you’re tired I’ll say tick-tock
You gotta give it all you got

You could put my album on the shelf to rot
Just give it all you got

After working so hard and wiping those tears
You look in the mirror you face all your fears
Don’t be a fool trying to be wise like Solomon
Only the weak try to be strong like Samson

I did what I said
I got no one to blame 
Only one thing matters
At the end of the game
They’ll say did you give it all you got

(Chorus:)
May You Be Blessed - All You Got
Eighth Day

Late at night
You’re sleeping but she’s tossing and turning
Awake with the faith
That someday you’ll be fine

When hunger calls her name
She’s fighting to feed her children
When pain calls again
She’s just too busy to listen

(Chorus:) 
Vatokom B’od Layla, Vateetain Teref L’vaisa V’chok L’naroseha
May you be blessed
For all the tears you never cried
May you be blessed
For all the years never asking why
May you be blessed

All she does
Is think today what’s for tomorrow
Awakens the faith
That everything will turn out fine

(Chorus:)

Thursday, June 7, 2012

Didan - All You Got
Eighth Day

Shofar blasts on the airwaves
Clouds of glory on the runway
Elijah dancing away the night
Old goliath gave up the fight 

Hand comes out from behind the glove
Everyone sees the one we love
Now you know why this whole world got spinning
And how the end is just the beginning

(Chorus:)
Didan Notzach it’s in our hands
Didan Notzach  it’s our last dance
Didan Notzach we’re coming home
Didan Notzach we’ve already won

Marching bands on the highway
Dreaming back for the old days
People singing a familiar tune
It’s the one you’re listening to
Harmony - All You Got
Eighth Day

Singing alone, I’ve been known to do
But it’s not the same as singing with you.
I’ve walked alone, and I know it’s true
It’s not the same as dancing with you.

(Chorus:)
Life is so much better, with harmony together.
We could out storm any weather, with harmony together.
Many colors blend as one me, you and everyone
Our harmony is hard to fight it could shine away the darkest night.

Soon they’ll lay down their guns and knives,
No more dark clouds in the skies.
Enemies will walk away, singing softly as they say
Life is so much better, with harmony together.

I’ve seen the end and there’s nothing new
It’s all about the unity of me and you.
He may be different no matter what you do
But in his heart and soul he knows these words are true.

(Chorus:)
Bounce - All You Got
Eighth Day

Bounce. jump. don’t stay on the ground.
“ah tefach hecher” live a little higher “ah tefach hecher”
Just a hand-breadth higher
Don’t let your ego rise when you make your bread.

Don’t let the hits hit you over the head.
Just dance with the rhythm if the rhythm’s divine,
Skip to the next song if the next song is mine.
You got the downbeat, cadillac, pickup truck dog in the back.

Sleep through the high life
Keep your soul right on track.
Sleep through the high life
Keep your soul right on track
Mazal Tov - All You Got
Eighth Day

Tell all your fears your worries your troubles,
Tell them to go and dance kazatzka.
Tell all your friends your brothers your neighbors,
Tell them to come and dance the hora.

Tell all your hopes your dreams and your stories,
Tell them to go and dance kazatzka.
Tell those you know or even some strangers,
Tell them to come and dance the hora.

To the dance floor - mazal tov.
The gates they’re open wide
Our children by our side
This dance floor is alive
“Am Yisroel Chai!”

Tell all your fears your worries your troubles,
Tell them to go and dance kazatzka.
Tell all your friends your brothers your neighbors,
Tell them 8th day is dancing hora.

To the dance floor - mazal tov.
Like an eagle soaring high,
You hold on for the ride.
No no don’t hide your pride.


Wednesday, April 25, 2012

Keep Climbing - Avraham Fried
Keep Climbing

Life is a mountain we must climb
We don’t have forever just the time He gives us
Get to the top if you can
This is the challenge of man

Yes you might fall and tumble down
Sometimes that happens when you dare
Knowing you my child
You’ll pick yourself up and start again from there

(Chorus:)
Keep climbing, don’t let nothing stand in your way
Keep believing, pay no attention to what they say
Up is where you want to go
It’s dark and lonely down below

Keep fighting, this is one fight you won’t regret
Keep believing, you’ve got what it takes now don’t forget
Up is where you belong
It’s where your soul will find her song

Make sure you take one step at a time
Remember that surrender is the road to no end
Be proud of how far you’ve come
You said it couldn’t be done
Dig in and breathe out there’s more to climb
To give up now would be such an awful shame
Give it all you’ve got my child
You don’t want to lose all that you have gained

(Chorus:)

There’s no thrill when standing still
But there is a way when there is a will
Touch the divine!
Continue to climb!

(Chorus:) 

...Life is a mountain we must climb!

Thursday, April 19, 2012

Ahavas Yisroel Song - Abie Rotenberg
Marvelous Middos Machine 3

(By request)

I am an ancient wall of stone
Atop a hill so high
And if you listen with your heart
You just may hear my cry

Where has the Beis Hamikdash gone
I stand here all alone
How long am I to wait for all
My children to come home

A House of marble and of gold
Once stood here by my side
From far and wide all came to see
It's beauty and it's pride

But Sin'as Chinam brought it down
And with it so much pain
Now only Ahavas Yisroel
Can build it once again

(Chorus:)
Together, together
We stood by Har Sinai my daughters and sons (B'nei Avraham)
Forever, forever
We must stand together forever as one

You come and stand beside my stones
To raise your voice in prayer
You ask when will the Galus end
How much more can we bear

But Sin'as Chinam still lives on
It lingers in your heart
How can you come back home to me
While you remain apart?

(Chorus:)

Sunday, February 26, 2012

Just Do It - Yonatan Shainfeld
Single
(Re-recorded on "Yonatan & The Piano" album, albeit a slow version and a couple of words different)

(By request)

אם בבוקר אתה קם ולא רואה כבר את האור
מתלבט ומסתפק ולא יודע מה לבחור
תנסה לזוז קדימה כמה שאתה יכול
אל תוותר כל כך מהר רק תתחיל היום גדול
(Chorus:)
Just do it, Just do it
No no don't be afraid
Just do it, Just do it
Hashem is at your side

Just do it, Just do it
No no don't hesitate
Just do it, Just do it
לא לא אל תפחד

גם אם כבר ניסית ורצית ואמרת כל
מה שיש לך בלב ולא נותן לך לישון
אל תפסיק להתעקש ולבקש תדע שיש
מישהו ששומר עליך לא לא לא אל תתיאש

(Chorus:)

Sunday, February 19, 2012

Cry No More - Yaakov Shwekey
Cry No More

(By request)

Many tears have fallen
Many years we’re calling
Please no more

Many broken-hearted
Friends lost and departed
Please no more

Now the time has come
Everyone must stand together
And be strong forever more

Young and helpless children
Illness and confusion
Please no more

Old and lonely people
Hunger war and evil
Please no more

Now the time has come
Everyone as one forever
Let His kingdom rise again

(Chorus:)
Cry no more Yerushalaim
Shine once more Yerushalaim
We need to see you proud again
Upon the mountain of Hashem
And then we’ll cry no more Yerushalaim

Enemies of freedom
Hatred without reason
Please no more

Weapons of destruction
Terror and corruption
Please no more

Now the time has come
Return and stay this time forever
Let His glory shine again

(Chorus:)

Tuesday, January 10, 2012

Kol Dodi - Mordechai Ben David
We Are One

(By request)

קול דודי הנה זה בא
זה מלך המשיח

 וקול התור נשמע בארצנו
 זה קולו של מלך המשיח