בס״ד
JewishLyrics.com is a place to view and share Jewish Lyrics for Jewish songs in one convenient place on the web. Feel free to "snoop around", comment, or request Jewish Lyrics.

Image and video hosting by TinyPic
For advertising opportunities, please email advertise@jewishlyrics.com

Thursday, January 17, 2008

Nisht Gedayget - Avraham Fried

A sheynem chalom hob ich gezehn
In der Beis Hamikdosh (hashelishi) bin ich gevehn
Kohanim zenen makriv Korbanos
Leviyim zingen Shir Hamaalos
Moshe Rabbeinu lernt mit di Avos
Di Sanhedrin zitzt un hert a Din Torah
Aharon Hakohen tzindt on di Menorah

Un ot zeh ich a herlichen gezicht
Es shaynt zayn ponim mit a G-t’lichen licht
Oif zayn kop a goldene kroin
Ich derken em shoin
Dos iz der Melech Hamoshiach, er aleyn
Der gantzer olam shteyt mit moyra
Er iz Megaleh Sodos Hatorah
Un fun shlof hob ich zich oif gechapt

Chorus:
Nisht gedayget Yidden!
Es vet shoin balt keyn cholom mer nisht zayn!
A minut’keleh gebliben
Moshiach’n Mekabel Ponim zayn!
Shikkur mit freyd, Gezunterheit
Geyen mir alle aheym, Tzurik in cheyder geyn
Mit Moshe’n aleyn, Amen v’Amen

A sheynem cholom hob ich gezehn
In Yerushalayim ongekumen
Gezogt mit freyd, Bruchim Habo’im!
Derlebt tzu zehn dayn lichtige ponim
‘ch-hob gehat azoy fil tzaar gidul bonim
Chotsh du host gevandert toizenter yohren
Bistu, mayn tayer kind, noch shener gevoren.

Un ot zeh ich Malachim geyn
Zey fihren mit a niggun der Bashefer aleyn
Gekummen oif der velt
A chuppa hot men geshtelt
Zayn liebe kalla, Yidden alle, Mekadesh zayn
Tzadikim tantzn mit’n Chosson
Es iz shoyn greyt der Seudas Livyoson
Un fun shlof hob ich zich oifgechapt.

Chorus:

2 comments:

Claudio Melo Eventos, Espiritualidade e Terapias said...

Great! wonderful lyrics and poetry, but could you post the english translation? Todah! May Hashem bless you all!

Unknown said...

א שיינעם חלום האב איך געזען
אין ביהמ"ק בין איך געווען
כהנים זענען מקריב קרבנות
לויים זינגען שיר המעלות
משה רבינו האט געלערנט מיט די אבות
אין סנהדרין זיצט און הערט א דין תורה
אהרן הכהן צינדט אן די מנורה

און אט זעה איך א הערליכען געזיכט
עס שיינט זיין פנים מיט א ג-ט'ליכן ליכט
אויף זיין קאפ א גאלדענעם קרוין
איך דערקען עם שוין
דאס איז דער מלך המשיח
ער אליין
דער גאנצער עולם שטייט מיט מורא
ער איז מגלה סודות התורה
און פון שלאף האב איך זיך אויפגעכאפט...

פזמון:
נישט געדאגה'עט אידן
עס וועט שוין באלד קיין חלום
מער נישט זיין
א מינוט'קאלע געבליבען
משיח'ן מקבל פנים זיין
שיכור מיט פרייד געזונטערהייט
גייען מיר אלע אהיים
צוריק אין חדר גיין
מיט משה'ן אליין
אמן ואמן

א שיינעם חלום
האב איך געזען
אין ירושלים בין איך אנגעקומען
זי זאגט מיט פרייד ברוכים הבאים
דערלייבט צו זעהן דיין ליכטיגען פנים
איך האב געהאט אזוי פיל צער גידול בנים
כאטש דו האסט געוואנדערט טויזענטער יארן
ביסטו מיין טייער קינד
נאך שענער געווארן

און האט זעה איך מלאכים גיין
זיי פירן מיט א ניגון
דעם באשעפער אליין
געקומען אויף דער וועלט
א חופה האט מען געשטעלט
זיין ליבער כלה, אידן אלע
מקדש זיין
צדיקים טאנצן מיטן חתן
עס איז שוין גרייט סעודת לוית
און פון שלאף האב איך זיך אויפגעכאפט...